G chữ Việt bằng nhu liệu UniKey

UNIKEY l một chương trnh g tiếng Việt miễn ph rất hay, rất nhỏ gọn v rất dễ dng. Muốn xử dụng bn gỏ nầy qu vị lm như sau:

1/ bấm v file "Uk40RC1ntSetup.exe",
2/ Save v "Desktop" (tức l trn mn ảnh computer) hoặc 1 folder no đ,

3/ Bấm lin tiếp 2 lần v "Uk40RC1ntSetup.exe" m qu vị đ saved ở Step 2 bn trn.

Unikey sẽ tự động được installed v folder "C:\Program Files\Unikey", v sẽ mở Unikey, sẳn sng cho qu vị xử dụng.

Qu vị sẽ thấy 1 Icon chữ V (hay E) mầu đỏ nằm ở gc bn phải v pha dưới mn hnh. Qu vị chỉ việc nhấn chuột ln Icon của UniKey để đổi qua lại giữa bn phm tiếng Việt "V" v tiếng Anh "E", hoặc cũng c thể bấm CTRL + SHIFT.

Nếu chỉ dng để bỏ dấu trong Email, NotePad, hay MS Office th qu vị nn chọn cch thng dụng sau đy để ngừơi nhận c thể đọc được dể dng: "Bảng M = Unicode" v "Kiểu Gỏ =  VIQR". Qu vị cũng cần phải nhớ l chỉ c 4 fonts Times New Roman, Arial, Vernada, v Tahoma được dng với Unicode m thi. Nếu chọn cc fonts khc th dấu Việt sẽ khng hiện ra!

Cch g dấu VIQR như sau:

' (single quote) sắc
` (grave accent) huyền
? (question mark) hỏi
~ (tilde) ng
. (full stop) nặng
^ (dấu mũ trong cc chữ: , , )
+ (dấu mc trong cc chữ: ư, ơ)
( (dấu trăng trong chữ: ă )
Đ Đ
đ đ
0 (xa dấu thanh)
\ (phm thot dấu)

Th dụ: To^i la` ngu+o+`i Vie^.t Nam = Ti l người Việt Nam