Thân mời anh chị em KSCN bốn phương gởi hình ảnh họp mặt về: 

kysucongnghe@yahoo.com


 

Ottawa-Montreal Hartland-Fredericton  PeggyCove-Halifax GreenGables-PrinceEdwardIsland
       
Shediac-Hopewell-StJohn RiviereDuLoup-Quebec ThousandIslands The End!