Danh sách KSCN và Thân Hữu ủng hộ Đặc San

Post Reply
Do Huynh Ho
Posts: 162
Joined: 17 Oct 05, Mon, 10:06 pm
Location: CN11, Illinois, USA

Danh sách KSCN và Thân Hữu ủng hộ Đặc San

Post by Do Huynh Ho » 08 Mar 16, Tue, 11:16 am

DANH SÁCH KSCN VÀ THÂN HỮU ỦNG HỘ ĐẶC SAN 6
- Thu trước ngày ĐH7:
01-Lâm Minh Hiệp CN10...............25.00.....ngày 01/17/2015
02-Sầm Bữu Sơn CN1..................25.00.....ngày 02/05/2015
03-Lê Hoàng Giáo CN8.................50.00.....ngày 04/02/2105
04-Nguyễn Giụ Hùng CN9..............50.00.....ngày 04/08/2105
05-Lê Quang Chất CN1.................25.00.....ngày 04/10/2105
06-Ung Văn Hổ CN7.....................50.00.....ngày 04/27/2015
07-Lê Hữu Giàu CN18...................65.00.....ngày 05/12/2015
08-Phó Quốc Uy CN8....................50.00.....ngày 05/14/2015
09-Nguyễn Trung Lương CN17.........50.00.....ngày 06/03/2015
10-Nguyễn Hoàng Sang GS..............30.00.....ngày 06/05/2015
11-Lê Như Dân CN16....................50.00.....ngày 06/14/2015
12-Nguyễn Đình Lâm CN8...............50.00.....ngày 06/14/2015
13-Như Ý Huỳnh, Chị Đức CN1.........50.00.....ngày 06/15/2015
14-Trần Quan Nghiệp CN13.............50.00.....ngày 06/20/2015
15-Hoàng Huy Phương CN14..........100.00......ngày 07/28/2015
Tổng Cộng...............................720.00

- Thu trong ngày ĐH7:
01-Nguyễn Đôn Xuân CN2...............60.00
02-Trương Tiến Huân CN2..............40.00
03-Nguyễn Khắc Hãn CN2...............20.00
04-Trần Kiêm Cảnh CN3...............100.00
05-Phan Văn Luân TH....................20.00
06-Nguyễn Lê Hoàng CN16..............20.00
07-Lâm Sơn Điền CN17..................50.00
08-Quách Thị Thu CN1...................50.00
09-Nguyễn Văn Quang CN1..............30.00
10-Nguyễn Văn Tân CN1.................20.00
11-Đào Trọng Thể TH....................20.00
12-Phan Quang Khải TH.................20.00
13-Trần Ngọc Dõng CN12...............50.00
14-Đinh Văn Hùng TH....................20.00
15-Nguyễn Đình E TH....................20.00
16-Trương Hữu Lượng TH..............50.00
17-Lâm Anh Tuấn CN14.................40.00
18-Tô Mộng Thủy CN15.................20.00
19-Nguyễn Công Đàm CN11...........100.00
20-Vũ Đình Thuần CN13................20.00
21-Lê Văn Khuê CN13...................40.00
22-Nguyễn Đình Ái CN13................50.00
23-Nguyễn Huy Động CN13.............60.00
24-Nguyễn Việt Trung CN18............50.00
25-Đoàn Bình CN18......................50.00
26-Phạm Văn Hiếu CN18................50.00
27-Đỗ Quốc Hy CN18...................100.00
28-Lâm Văn Huệ CN17...................40.00
29-Nguyễn Tự Do TH....................20.00
30-Trần Ngọc Ẩn CN17..................50.00
31-Nguyễn Đăng Hoà CN17..............20.00
32-Lê Quang Đức CN16..................50.00
33-Lê Quang Chất CN1..................30.00
34-Ban Giảng Huân.....................125.00
35-Tô Quang Sung CN7..................20.00
36-Lê Hoàng Giáo CN8..................50.00
37-Trần Văn Quít CN11..................25.00
38-Nguyễn Đắc Ứng CN13.............100.00
39-Đỗ Huỳnh Hổ CN11.................100.00
40-Gây Quỹ trong Đêm Đại Hội.......269.00
41-Nguyễn Văn Quang CN1.............100.00
42-Tôn Quang Sung CN7................200.00
43-Mai Xuân Thành CN10...............200.00
Tổng Cộng..............................2569.00

- Thu sau ngày ĐH7:
01- Nguyễn Đôn Xuân CN2..............54.00
02- Trần Văn Thuận CN6................30.00
03- Nguyễn Hữu Thắng CN18...........50.00
04- Ngô Đình Bản CN14................100.00
05- Nguyễn Thành Ngưu CN7...........50.00
06- Nguyễn Kim Quý CN8...............30.00
07- Bùi Ngọc Hảo CN1..................30.00
08- Đoàn Cảnh Đức CN13..............20.00
09- Úc Châu......................$AUD150.00 = $USD101
. Võ Kim Sê CN5............$AUD50
. Phạm Khắc Hiệp CN12...$AUD50
. Phan Văn Hiếu CN 15.....$AUD50
10- Nguyễn Đình Thanh CN11..........50.00
11- Lý Tấn Kiển CN 17........... $AUD50.00
12- Lê Văn Yến CN13....................20.00
13- Nguyễn Thái Vinh CN17............20.00
14- Quỹ Đại Hội 7 thặng dư............50.00
Tổng Cộng..............................605.00USD và 50AUD
Last edited by Do Huynh Ho on 06 Jul 17, Thu, 6:56 pm, edited 1 time in total.

User avatar
admindd
Site Admin
Posts: 347
Joined: 24 Feb 05, Thu, 7:19 am
Location: USA
Contact:

Re: Danh sách KSCN và Thân Hữu ủng hộ Đặc San

Post by admindd » 09 Mar 16, Wed, 11:53 am

Danh Sách KSCN và Thân Hữu Ủng Hộ ĐS trong năm 2016

1- Nguyễn Thành Tấn TH..............50.00
Admin.

Post Reply