Quyên Giúp Quả Phụ và Thương Phế Binh VNCH năm 2017

Post Reply
Do Huynh Ho
Posts: 162
Joined: 17 Oct 05, Mon, 10:06 pm
Location: CN11, Illinois, USA

Quyên Giúp Quả Phụ và Thương Phế Binh VNCH năm 2017

Post by Do Huynh Ho » 11 Feb 17, Sat, 7:37 pm

Danh Sách KSCN và Thân Hữu đóng góp vào quỹ trợ giúp Quả Phụ và Thương Phế Binh VNCH kỳ 11 năm 2017:

HOA KỲ:

01- Nguyễn Hùng Quân CN17............................100 USD
02- Nguyễn Gia Đức CN17...............................100 USD
03- Lê Hữu Luật Thao CN16.............................200 USD
04- Đỗ Huỳnh Hổ CN11...................................500 USD
05- Lê Hoàng Giáo CN8..................................100 USD
06- Phó Quốc Uy CN8....................................100 USD
07- Nguyễn Đình Lâm CN8...............................100 USD
08- Ngô Đình Bản CN14..................................100 USD
09- Nguyễn Công Đàm CN11.............................100 USD
10- Nguyễn Trung Lương CN17..........................100 USD
11- Lê Như Dân CN16.....................................100 USD
12- Nguyễn Sáu CN6......................................100 USD
13- Bùi Ngọc Hảo CN1....................................100 USD
14- Nguyễn Văn Tân CN1.................................200 USD
15- Nguyễn Hoàng Sang GS................................50 USD
16- Bùi Quang Vy CN14...................................100 USD
17- Nguyễn Đình Thanh CN11............................100 USD
18- Đỗ Quốc Hy CN18.....................................500 USD
19- Huỳnh Thạnh Đức CN4...............................100 USD
20- Nguyễn Trung Ngạn CN15 và các con..............500 USD
21- Đỗ Nguyên Giai CN11................................100 USD
22- Nguyễn Đình Ái CN13..................................50 USD
23- Sầm Bữu Sơn CN1.....................................50 USD

Tổng cộng đến ngày 07/28/2017......................3550 USD
Số tiền quyên góp đã được chuyển giao cho Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 11 ngày 6 tháng 8 năm 2017


ÂU CHÂU:
Số tiền quyên góp được chuyển giao cho ASSOCIATION COMPASSION (V.N) C/o Dr. PHAN Minh-Hiển


Úc CHÂU:

1- Trần Ngọc Ẩn CN17...................................100 AUD
2- Đoàn Bình CN18.......................................200 AUD
3- Lý Tấn Kiển CN17.....................................100 AUD
4- Võ Kim Sê CN5.........................................100 AUD
5- Phan Văn Hiếu CN15..................................100 AUD
Số tiền quyên góp, tổng số 600 AUD, đã được chuyển giao cho Hội Cựu SV/Sĩ Quan Thủ Đức/NSW trong đêm Nhạc Tri Ân TPB/VNCH tổ chức đêm 29 tháng 7 năm 2017 tại Cabramatta Bowling Club.

Ontario, Canada:

01- Ung Văn Hổ CN7......................................100 CAN
02- Trần Ngọc Dõng CN12................................200 CAN
03- Lê Văn Khuê CN13....................................100 CAN
04- Nguyễn Viết Tốn CN13...............................100 CAN
05- Nguyễn Hùng Quân CN17............................100 CAN
06- Phạm Kinh Luân CN14................................100 CAN
07- Nguyễn Đăng Hoà CN17..............................100 CAN
08- Hà Văn Thông CN12..................................100 CAN
09- Đinh Hùng TH.........................................100 CAN
10- Trần Văn Quân TH....................................100 CAN
11- Nguyễn Tự Do TH......................................50 CAN

Tổng Cộng:................................................1150 CAN
Số tiền quyên góp được sẽ chuyển giao cho Nhóm Hoa Tình Thương Canada

Post Reply