Danh sach Tham Dự Viên và Ủng Hộ Đặc San

Post Reply
User avatar
dacung
Site Admin
Posts: 1965
Joined: 26 Feb 05, Sat, 2:56 pm
Location: CN13, AZ, USA
Contact:

Danh sach Tham Dự Viên và Ủng Hộ Đặc San

Post by dacung » 24 Aug 13, Sat, 8:11 am

Mời anh Hổ viết vô đây ngay để khỏi quên ....
dacung

Do Huynh Ho
Posts: 162
Joined: 17 Oct 05, Mon, 10:06 pm
Location: CN11, Illinois, USA

Re: Danh sach Tham Dự Viên và Ủng Hộ Đặc San

Post by Do Huynh Ho » 09 Sep 13, Mon, 11:02 pm

DANH SÁCH KSCN VÀ THÂN HỮU ỦNG HỘ ĐẶC SAN 5
- Thu trước ngày ĐH:
 • Thầy Nguyễn Hàn Tý...............50.00 ngày 03/08/2012*
  Trần Quan Nghiệp CN13...........50.00 ngày 10/21/2012**
  Vivian Lê, Thân Hữu...............50.00 ngày 10/24/2012**
Tổng cộng : 150.00

- Thu trong ngày ĐH:
 • Nguyễn Hùng Quân CN17..........100.00 CAN
  Trần Văn Quân Thân Hưu...........40.00 CAN
  Nguyễn Đăng Hòa CN17..............40.00 CAN
  Trương Đình Ứng CN14..............30.00 CAN
  Nguyễn V Thanh Vân CN1...........20.00 CAN
  Tô Công Hiệp CN19...................20.00 CAN
  Võ Thi (Công Chánh?)................20.00 CAN
  Hà Văn Thông CN12...................20.00 CAN
  Trần Ngọc Dõng CN12.................50.00 CAN
  Ung Văn Hổ CN7.......................100.00 CAN
  Văn Kế Sum CN16.......................20.00 CAN
  Lê Hữu Luật Thao CN16..............100.00 USD
  Lê Như Dân CN16........................40.00 USD
  Nguyễn Anh Châu CN16................50.00 CAN
  Nguyễn Công Đàm CN11.............100.00 USD
  Nguyễn Đình Thanh CN11.............40.00 USD
  Trương Tiến Huân CN2...............100.00 USD
  Nguyễn Đình Thuận CN4.............100.00 CAN
  Bùi Tiến Rũng BGH.....................100.00 CAN
  Nguyễn Đôn Phú BGH..................50.00 CAN
  Nguyễn Hoàng Sang BGH.............50.00 CAN
  Trần Kiêm Cảnh BGH.................100.00 CAN
  Võ Ngọc Trước TH......................20.00 CAN
  Nguyễn Ngọc Thành TH...............20.00 CAN
  Lê Minh Cứ TH............................20.00 CAN
  Đinh Ngọc Ánh CN16...................20.00 CAN
  Lê Văn Khuê CN13.......................50.00 CAN
  Trần Quan Nghiệp CN13...............50.00 CAN
  Nguyễn Huy Động CN13...............50.00 CAN
  Quách thị Thu CN1......................60.00 CAN
  Nguyễn Mậu Phụng CN13.............50.00 CAN
  Phạm Phú Ngọc CN6....................40.00 CAN
  Nguyễn Võ Đức CN2....................50.00 CAN
  Phạm Xuân Thời CN6..................40.00 CAN
  Nguyễn Minh Nhựt CN5...............50.00 CAN
  Bà Trần Minh Nguyệt TH..............20.00 CAN
  Lê Đại Quang TH.........................40.00 CAN
  Lâm Văn Huệ CN17......................40.00 CAN
  Nguyễn Văn Hoàng CN10..............20.00 CAN
  Phạm Văn Hiếu CN18...................50.00 CAN
  Đỗ Quang Hy CN18......................50.00 CAN
  Nguyễn Văn Quang CN1................40.00 CAN
  Phạm Quang Đẩu CN1...................50.00 CAN
  Lê Quang Chất CN1......................40.00 CAN
  Trương Hữu Lượng TH..................40.00 CAN
  Nguyễn Văn Thích TH...................20.00 CAN
  Lê Văn Dĩnh CN1..........................20.00 CAN
  Nguyễn Văn Tân CN1....................40.00 USD
Tổng cộng : 1860.00 CAN và 420 USD
Nguyễn Hùng Quân đổi giùm tại chổ với hối xuất 1USD = 1.06CAN.
Do đó 1860CAN = 1755USD+ 420USD = 2175USD

- Thu sau ngày ĐH:
 • Sầm Bữu Sơn CN1...................25.00 USD
  Đỗ Huỳnh Hổ CN11..................50.00 USD
  Bùi Minh Chánh CN9................50.00 USD
  CN Phoenix............................65.00 USD
  -DC Đức CN13: 20
  -TVinh CN17: 20
  -LNThanh, TH: 20
  -NTBảo, TH: 5

  Tạ Anh Võ CN7........................30.00 USD
  Phạm Hữu Thế CN11................50.00 USD
  Lý Văn Tha CN11.....................50.00 USD
  Trần Văn Quýt CN11.................20.00 USD
  Nguyễn Việt Trung CN18...........50.00 USD
  Nguyễn kim Quý CN8................30.00 USD
  Nguyễn Đình Ái CN13................50.00 USD
  Phó Quốc Uy CN8....................50.00 USD
  Nguyễn Trung Lương CN17.........50.00 USD
  Nguyễn Đôn Xuân CN2..............50.00 USD
  Bùi Anh Dũng CN17..................20.00 USD
  CN vùng Sidney Aus................154.00 USD
  -VK Sê CN5: 50.00 AUD
  -PH Hiếu CN15: 50.00 AUD
  -TN Ẩn CN17: 50.00 AUD
  -NH Lượng TH: 30.00 AUD
  180AUD=153.69USD với hối xuất 0.853860
Tổng cộng đến ngày 9 tháng 9 năm 2013: 794.00 USD

- Khu vực Âu Châu:
 • Nguyễn Hồng Lam CN6.................30.00 EU
  Châu Tùng Thiện CN9..................40.00 EU
  Vũ Đình Thuần CN13...................30.00 EU
  Trần Ngọc Thạnh CN15................40.00 EU
  Nguyễn Thành Lập CN13...............20.00 EU
  Tôn Thất Tiêu CN1.....................30.00 EU
  Phạm Văn Hiếu CN18..................50.00 CAN
  Trần Kiêm Cảnh BGH.................100.00 CAN
Tổng cộng 190 EU nhập quỹ Khu Vực Âu Châu, 150 CAN đã nhập vào số thu trong ngày ĐH

Tổng cộng đóng góp cho DS5 = 3119 USD (150+2175+794) và 190 EU

* Báo Cáo Cập Nhập quỹ đăng trên Diễn Đàn ngày 31 Aug 2012
** Báo Cáo Cập Nhập quỹ đăng trên Diễn Đàn ngày 14 Jan 2013

  Post Reply